دنیــــــــای آبتیــــن

آبتین وعروسکش

 

مـنـي كـه آســمــان را تـنـهــا بـه خـاطــر آبـي چـشـمــان تــو دوسـت داشـتـم
 
آن مـني كـه تــو را عـاشـقـي تـنـهـا و خسـتـه مـي پـنـداشـتـم . . .
 
اكــنـون بـه وسـعـت سـيـاهــي دل تـمــام آدمــهـاي بـي احـسـاس ،
 
از آسـمــان مـتـنـفــرم . . . !
 
زيــرا ديـگــر چـشـمــانـت دلـيـل زنــدگـيـم نـيـســت . . .
 
و ديـگـر تــو نـيـسـتـي كـه بـه عـشـق داشـتـن تــو زنـدگي كـنـم . . . 
 
مـيــروم تـا حـســرت امــروز را در تـصــويــر فـــردايـت بـبـيـنـي ،
 
و آن روز اســت كـه خــواهـي فـهـمـيـد ، عـشـق يـعـني چـه . . .
 
و آن زمــان اســت كـه درك خــواهي كــرد ،
 
دوستت دارم 
 
چــه جـمـلـه ي بـا مـعـنـاييـسـت  . . . !
 
آن ســاعــت و دقـيـقــه اســت ، بـه جـاي آنـكـه بـه مــن بـخـنــدي . . .
 
بـه حـــال و روز خــــــــودت خــواهي خـنـديــد !
+ یک شنبه 9 شهريور 1393برچسب:حسرت آبتین, ساعت 19:45 نویسنده: آبتینطراح : آبتین ـ


امارگیر حرفه ای سایت