دنیــــــــای آبتیــــن

آبتین وعروسکش

 

بــاور نــدارم امــشـب آسـمــان بـی ســتـاره بـاشــد ،

 

مــاه خــواب بـاشـــد و دلــم گــرفـتــه بـاشــد . . . . 

 

بــاور نــدارم لـحـظــه تـنـهــایـی را ، صـدای نـالـه مــرغ اسـیــر را ،

 

سکــوت لـحـظـه هـای بـی کـسی را !

 

بـاور نــدارم در ایـن لـحـظـه بـی تــو بـاشــم . . .

 

تـو رفـتـه بـاشـی و مــن دلـشـکـسته باشـم !

 

بــاور نـدارم یـک ثــانـیـه بـی تــو بـودن را ،

 

بـاور نــدارم یک لحـظـه دور از تــو بــودن را !

 

نــه عــزیــزم بــاور نــدارم کـه بــرایـم در نـامــه ات نــوشـتـی خــــدانـگـهــدار !

 

اگــر بـخـواهـم بـاور کـنم بـی تـو بـودن را ، بــاور کـن نـمـیـخـواهـم ایـن زنــدگی را !

 

زنـدگی مـعـنـای بـی تــو بــودن را ایـنـگـونـه بـرایـم مـعـنـا کــرد . . .

 

کـه خیـلی تلـخ اســت تـنـهـایــی !

 

مـن نـیـز زنــدگی را بــرای تـو ایـنـگــونـه مـعـنـا میـکنــم

 

کـه بــدون تــو هــرگــزبــاور نــدارم طـلـوعـی را بـبـیـنـم کـه تــو در آن نـبـاشـی ،

 

بـاور نــدارم غــروبی بـیـایـد و مــن بـی تــو بـاشــم !

 

از طلــوع تـا غــروب ایــن زنــدگی ، و از غــروب تـا طـلـوع آن مـیـخـواهـم

 

بـا تـو بـاشـم ، بـه یـاد تــو بـاشـم ، در کـنـار تــو بـاشــم 

 

و آخـر سـر نـیـز در آغــوش تـو از ایـن دنـیـا رفـتــه بـاشــم !

 

بـاور نــدارم لـحـظـه هــای بـی تــو بــودن را ،

 

لـحظـه هـا هـمـه مـیدانـنـد درد تـنـهـایـی ام را !

 

تـنـهـایی شــاهـد اسـت درد دلـتـنـگی ام را . . .

 

مـیـخـوانـم و اشـک مـیـریـزم تـا بـبـیـنـم تـو را

 

و بـگـویـم فــدای تــو عــزیــزم ، دلتـنـگـت بــودم ای بـهـتــریــنـم ،

 

تــو آمــدی و دلــم بـاز شــد ،

 

دوبــاره درد دل هـای عــاشـقــانــه بـیـنــمــان آغــاز شــد . . .

 

بــاور دارم لـحـظــه هـای با تــو بــودن را . . .

 

بـاور دارم کـه هـیـچـگـاه بـی تــو نـخـواهـم مـانـد . . . !

+ سه شنبه 11 شهريور 1393برچسب:درد دل ابتین, ساعت 5:33 نویسنده: آبتینطراح : آبتین ـ


امارگیر حرفه ای سایت