دنیــــــــای آبتیــــن

آبتین وعروسکش

 

اگــــر چـــه گفتـــه بــــودی پــای عـشقـت تــا ابـد مــردی

 

ولـی روزی که رفـتی خــوانـدم از چـشـمـت ، کـه دلـســردی !

 

بـه طــرزی وحـشـیـانـه عــاشـق زیـبـایی ات بــودم

 

بـه جــای عـشـق بـازی ، دایـمــاً بـازی در آوردی !

 

ارس مـی خـواســت در آغــوش دریــای تــو بـنـشـیـنـد

 

ولــی بـا ســد قـهـــــرت نـقـشـه اش را بــرمــلا کــردی !

 

شــدم مـجـمــوعـــه دارِ دردهـــایِ رایـــج دنیـــــا

 

شــدی بـرعـکس مــن ، مـیــراث دارِ دردِ بــی دردی !

 

خـیـانـت در امــانـت طـبــق حـکــم شــرع جـایــز نـیـســت

 

امــانـت بـــود عـشـقــم در وجــودت ، حـیــف نــامــردی !

 

مــرا بـا خــاک یـکسـان کــرده ای ، ای دشـمـن هــم خــون

 

تــو را بـا خــاک یـکسان می کـنـم روزی کـــه بــرگــردی !

+ یک شنبه 9 شهريور 1393برچسب:عشق وحشیانه,NKDH,دنیا,درد,قهر,ماتم, ساعت 19:53 نویسنده: آبتینطراح : آبتین ـ


امارگیر حرفه ای سایت